พช.นครสวรรค์ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสุดยอดผู้นำการพัฒนา ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบออนไลน์ WEBEX

🌎 พช.นครสวรรค์ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสุดยอดผู้นำการพัฒนา ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบออนไลน์ WEBEX
😀  วันที่ 5  สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสุดยอดผู้นำการพัฒนา ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดจัดกิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เพื่อแสดงพลังและศักยภาพของงานพัฒนาชุมชนในการพัฒนาประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในรอบ 60 ปีที่ผ่านมา โดยมีการดำหนดให้มีการคัดเลือกสุดยอดผู้นำการพัฒนา จำนวน 10 ประเภท 44 รางวัล เพื่อยกย่อง เชิดชูเกีตรติแก่ผู้นำ กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายของกรมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสุดยอดผู้นำการพัฒนา ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อคัดเลือกสุดยอดผู้นำ กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายของกรมการพัฒนาชุมชน มีผลงานดีเด่นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ จำนวน 10 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทที่ 1 สุดยอดผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  ประเภทที่ 2 สุดยอดผู้นำสตรี  ประเภทที่ 3 สุดยอดผู้นำสัมมาชีพชุมชน ประเภทที่ 4 สุดยอดผู้นำ OTOP  ประเภทที่ 5 สุดยอดผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประเภทที่ 6 สุดยอดผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ประเภทที่ 7 สุดยอดผู้นำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ประเภทที่ 8 สุดยอดผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ประเภทที่ 9 สุดยอดผู้นำกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประเภทที่ 10 สุดยอดผู้นำ กข.คจ. เพื่อเข้ารับรางวัล สุดยอดผู้นำการพัฒนา ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
😀 โดยมีนายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวพัชชา เชิญขวัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสุดยอดผู้นำการพัฒนา ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม  101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 15 อำเภอร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ WEBEX ณ ที่ตั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 15 แห่ง
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)