พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1 ครั้งที่ 7/2565

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1 ครั้งที่ 7/2565
😃 วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี คพรฟ.ภาครัฐ เป็นประธานการ<ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1 ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคีที่ว่าการอำเภอตาคลี ชั้น 2 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
– การรับรองรายงานการประชุม คพรฟ.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์  1 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคีที่ว่าการอำเภอตาคลี ชั้น 2 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
เรื่องเพื่อทราบ
– รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบบริหารจัดการและความก้าวหน้าโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ณ วันที่ 20 กันยายน 2565 )
– ผลการดำเนินงานจัดทำแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
😃 ในการนี้นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1 ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคีที่ว่าการอำเภอตาคลี ชั้น 2 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)