🌏 พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานแผนและผลการปฎิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและการรายงานผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการสร้างฐานการเรียนรู้การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์

🗓️ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 . นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางชนัษฎา เกิดปาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวพัชชา เชิญขวัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานแผนและผลการปฎิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและการรายงานผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการสร้างฐานการเรียนรู้การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

😄 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎

🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)