🪷☸️ พช.นครสวรรค์ ร่วมทำบุญโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริญัติธรรมแด่พระภิกษุ สามเณร และมอบเงินสิ่งของช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส

🗓️ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดส้มเสี้ยว และโรงเรียนวัดเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยนางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางจิณณพัต สาครบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางธนัชพร จันทร์เผิบ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายณัฐดนัย เอี่ยมสุภา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมทำบุญโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริญัติธรรมแด่พระภิกษุ สามเณร โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่านฆราวาส พระครูนิยุตธรรมศาสน์ (เวา จิตฺตคุตฺโต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ทันตแพทย์หญิงทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล และปัจจัยเป็นทุนการศึกษาแก่สำนักศาสนศึกษาวัดส้มเสี้ยว จำนวนเงิน 24,500 บาท เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริญัติธรรมแด่พระภิกษุ สามเณร
จากนั้น คณะหัวหน้าส่วนราชการและผู้ติดตาม ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน มอบเงิน สิ่งของช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งพูดช่วยหาแนวทางช่วยเหลือ ณ โรงเรียนวัดเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#นครสวรรค์ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ

(Visited 1 times, 1 visits today)