🌏🏛️ พช.นครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 2

🗓️ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

✨ นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 2 โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม
✨ โดยกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 (ระยะที่ 2) ประกอบด้วย (1)ครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากระบบ ThaiQM ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 1,820,490 ครัวเรือน
(2) กลุ่มเปราะบาง
(3) ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ
✨ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ มีแผนการขับเคลื่อน ดังนี้
1. ฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุวัยต้น อำเภอละ 10 คน ฝึกอบรม 2 วัน (คัดเลือกจาก ครัวเรือน TPMAP65) ดำเนินการในเดือนมกราคม2565
2.เสริมอาชีพพลังสตรีขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ
3.ฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
#มทสร้างสุขHappyCreation
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

🐲✨นครสวรรค์ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ✨🐠

(Visited 1 times, 1 visits today)