🌏🏛️ พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือน การวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคง

🗓️ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

✨ นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือน การวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคง โดย กอ.มรน. จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมพิจารณาการสร้างระบบการแจ้งเตือน และวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ส่งผลกระทบในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
#มทสร้างสุขHappyCreation
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

🐲✨นครสวรรค์ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ✨🐠

(Visited 1 times, 1 visits today)