🌏👨‍👩‍👧‍👦 พช.นครสวรรค์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2566

🗓️ วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ห้องสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น 5 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร

นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์) ให้เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2566” และบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 152 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจำนวน 76 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน จำนวน 76 คน นายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในสังกัดศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการในการประชุมฯ ครั้งนี้

ในการนี้ นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายณัฐดนัย เอี่ยมสุภา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมฯ

คณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่ 22 กันยายน 2530 เห็นชอบให้มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2) เป็นประจำทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี 2533 ต่อมาคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) มีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2533 และคณะรัฐมนตรียังมีมติ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทใช้ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2) และข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในการกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานพัฒนาชนบท วางแผนพัฒนา อนุมัติโครงการ และการติดตามการปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาชนบทโดยมีการปรับปรุงเครื่องชี้วัดทุก 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับ

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหาร การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช. 2) เครื่องชี้วัดและโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2) สำหรับใช้ในห้วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (.. 2566 – 2570) แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ดำเนินการระหว่าง วันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บริษัท วันโอวัน โกเบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค)

ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ และกรมการพัฒนาชุมชน Fanpage

#WorldSoilDay

#วันดินโลก

#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition

#FAO

#GlobalSoilPartnership

#MOI

#กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll

#ChangeforGood

#Kmitl

 

🐲✨นครสวรรค์ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ✨🐠

(Visited 1 times, 1 visits today)