🌏💰 พช.นครสวรรค์ ดำเนินการประชุมคณะทำงาน E3 ด้านสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2565

🗓️ วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 . ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงาน E3 ด้านสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทั้ง 15 อำเภอ นางสาวพัชชา เชิญขวัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฯ

ประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

📌 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

การสรุปข้อมูลความต้องการพัฒนากลุ่มจากการลงพื้นที่

📌 เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2565 จากการประชุมคณะทำงานจำนวน5 ครั้ง

การจัดตลาดประชารัฐ เดิน กิน ชิม เที่ยว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด

การดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย

📌 เรื่องเพื่อพิจารณา

แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2566

การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2566

ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

#มทสร้างสุขHappyCreation #130ปีกระทรวงมหาดไทย #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #60ปีกรมการพัฒนาชุมชน#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข#SDGsforAll #ChangeForGood

 

🐲✨นครสวรรค์ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ✨🐠

(Visited 1 times, 1 visits today)