โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัด

นางจิรภา เชื้อดวงผุย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นางจิณณพัต สาครบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นายอนุชา ลิขตพงธร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางจิรภา เชื้อดวงผุย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นายสุทธิพงษ์ วัดเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสิทธิเดช กลิ่นเฟื่อง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นายอวิรุทธ์ มีชื่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นางสาวทรงศรี อิสรมาลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นางชนัษฎา เกิดปาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพัชชา เชิญขวัญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุภิญญา วงสาโสม

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายอภิชัย รอดวินิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางธนัชพร จันทร์เผิบ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- -

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปิยวัลย์ ใจสูงเนิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวกมลวรรณ พึ่งพิบูลย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเสวียน อุทนา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศิริพร จรไกร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางธนกร เค้าเหลือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนุชจรี จันทร์หนู

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายแนน อินทรีย์สุข

พนักงานขับรถ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวลลนา สุขแจ่ม

เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
(Visited 45 times, 1 visits today)