โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

อธิบดีกรมการพัฒนชุมชน

นายสมคิด จันทมฤก

โทร 0 2141 6004

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายนิวัติ น้อยผาง

โทร 0 2141 2662

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล

โทร 0 2141 6022

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล

โทร 0 2141 2666

พัฒนาการจังหวัด

นางจิรภา เชื้อดวงผุย

พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ โทร 081 8209176

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง

โทร 081 8209287

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นางจิณณพัต สาครบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นายอนุชา ลิขตพงธร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายณรงค์ จันทร์เมือง

โทร 081 8209304

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นายสุทธิพงษ์ วัดเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสิทธิเดช กลิ่นเฟื่อง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปิยวัลย์ ใจสูงเนิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน

โทร 081 8209241

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นายอวิรุทธ์ มีชื่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นางสาวทรงศรี อิสรมาลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นางชนัษฎา เกิดปาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพัชชา เชิญขวัญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุภิญญา วงสาโสม

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายอภิชัย รอดวินิจ

โทร 081 8209176
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางธนัชพร จันทร์เผิบ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- -

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวกมลวรรณ พึ่งพิบูลย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเสวียน อุทนา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศิริพร จรไกร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางธนกร เค้าเหลือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนุชจรี จันทร์หนู

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายแนน อินทรีย์สุข

พนักงานขับรถ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวลลนา สุขแจ่ม

เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
(Visited 45 times, 1 visits today)