โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัด

นายประดิษฐ หลวงจอก

พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นางอินทุมาลี ปลื้มประมล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นางสาวทรงศรี อิสสรมาลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรุจิราพร หงส์ทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพัชชา เชิญขวัญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นายสุทธิพงษ์ วัดเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นางชนัษฎา เกิดปาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสิทธิเดช กลินเฟื่อง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงษ์วาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นางศรีทอง ประดิษฐ์วงศ์วาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นางจุลจิรา นาคสนิท

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเกียรติบุญลือ สังข์เงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจิณณพัต สาครบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธนพร คดอ่ำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุภิญญา วงสาโสม

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายอภิชัย รอดวินิจ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางธนัชพร จันทร์เผิบ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวปิยวัลย์ ใจสูงเนิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวกมลวรรณ พึ่งพิบูลย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเสวียน อุทนา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศิริพร จรไกร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายแนน อินทรีย์สุข

พนักงานขับรถ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวลลนา สุขแจ่ม

เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
(Visited 45 times, 1 visits today)