โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

อธิบดีกรมการพัฒนชุมชน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์

โทร 0 2141 6004

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายนิวัติ น้อยผาง

โทร 0 2141 2662

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล

โทร 0 2141 6022

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล

โทร 0 2141 2666

พัฒนาการจังหวัด

นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์

พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ โทร 081 8209176

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง

โทร 081 8209287

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นางจิณณพัต สาครบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายณรงค์ จันทร์เมือง

โทร 081 8209304

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นางสายชล สุวรรณเชษฐ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปิยวัลย์ ใจสูงเนิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณัฐดนัย เอี่ยมสุภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน

โทร 081 8209241

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นางสาวทรงศรี อิสรมาลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

นางชนัษฎา เกิดปาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพัชชา เชิญขวัญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสิทธิเดช กลิ่นเฟื่อง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

- ว่าง -

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักส่งเสริมการตลาดรุ่นใหม่
นักส่งเสริมการตลาดรุ่นใหม่
นักส่งเสริมการตลาดรุ่นใหม่
นักส่งเสริมการตลาดรุ่นใหม่

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางโสภี อภิจารี

โทร 081 8209176
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางธนัชพร จันทร์เผิบ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางขวัญชนก แสวงดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวกมลวรรณ พึ่งพิบูลย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเสวียน อุทนา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศิริพร จรไกร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางธนกร เค้าเหลือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนิลุมล มิ่งมูล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐชา วังตุ่น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายแนน อินทรีย์สุข

พนักงานขับรถ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวลลนา สุขแจ่ม

เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
(Visited 45 times, 1 visits today)