ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครสวรรค์ ร่วมติดตามการตรวจราชการ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตรวจราชการบูรณาการตามข้อสั่งการอธิบดี และตรวจราชการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2564 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ “

พช.นครสวรรค์ ขับเคลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564