ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ” เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8  มกราคม  2565

พช.นครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ โดยกลไกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) นำร่องจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ กับจังหวัดนครสวรรค์

พช.นครสวรรค์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564