ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครสวรรค์ร่วมกับ พช.อุทัยธานี ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 4

พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาท

พช.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 กิจกรรม 1 กระทรวง 1 การให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค “New Normal” กิจกรรมทำความสะอาดรอบบริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (Big Cleaning)