ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. นครสวรรค์ สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อประกอบการจัดทำระบบแสดงผลข้อมูล (Dashboard) การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่

พช. นครสวรรค์ สนับสนุนการลงพื้นที่อำเภอชุมตาบง เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อประกอบการจัดทำระบบแสดงผลข้อมูล (Dashboard) การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่

พช. นครสวรรค์ สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อประกอบการจัดทำระบบแสดงผลข้อมูล (Dashboard) การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่