ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครสวรรค์ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ ( OTOP ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการพัฒนาศักยภาพ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)