การจัดการความรู้ ปี 2563

ชุดความรู้หน่วยงาน ประจำปี 2563

“สร้างพลังเครือข่าย สานพลังประชารัฐ พัฒนาทีมงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน” : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

องค์ความรู้รายบุคคลดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

KM การพัฒนางานให้มีคุณภาพโดยใช้รูปแบบการบริหาร “NUTTAJUK MODEL” (ณัฐจักร โมเดล) : นายณัฐจักร ชำนิชลธิศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


องค์ความรู้รายบุคคล ประจำปี 2563


KM สร้างสมรรถนะองค์กรด้วยการให้บริการ : นางสาวพัชชา เชิญขวัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การบริหารและจัดสรรเวลาการทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) : น.ส.รุจิราพร หงส์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM พลังบวก สร้างสรรค์ องค์กรอันพึงประสงค์ : นางอินทุมาลี ปลื้มประมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การทำงานเป็นทีมสู่การพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ : นายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


KM การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : นางจุลจิรา นาคสนิท นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การเสริมสร้างสมรรถนะผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : นางลิขิต สุขวิญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM ค่านิยมองค์กรความสุขสร้างได้ทุกวัน : นางสาวทรงศรี อิสสรมาลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM เทคนิคการสอบทานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) : นางสาวธนพร คดอ่ำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช่านาญการ


KM การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต : นายเกียรติบุญลือ สังข์เงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การติดตามการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ : นางจิณณพัต สาครบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อรวบรวมข้อมูล “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) ให้มีประสิทธิภาพ : นางศรีทอง ประดิษฐ์วงวาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การพัฒนาตนเองด้วย Happy 8 : นางสาวลัดดาวัลย์ ยอดผกา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM เทคนิคในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน : นายอุบล เมืองพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM สมรรถนะองค์กร ชีวิตการทำงานและครอบครัว : นางทิตยาภรณ์ สุขแจ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM “เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชน” : นางวันเพ็ญ บรรหารวุฒิไกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การทำงานเป็นทีม : นางวิยะดา อาภากรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM องค์ความรู้เทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะ : นางอรัญญา คำไพเราะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การใช้เทคโนโลยีในการทำงานเพื่อสร้างสมดุลชีวิตการทำงานและครอบครัว : นางสาวอภิญญา หลวงกิจจา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


KM พัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน : นางโสภี อภิจารี พัฒนาการอำเภอชุมตาบง


KM พัฒนากรสู่การพัฒนาองค์กร : นายปรีชา อัคราช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


KM พัฒนากรกับสมรรถนะองค์กรที่เข้มแข็ง : นางนิตติยา ทองยิ้ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM “การทำงานเป็นทีม” : นางสาวปิยะพรรณ ทรงสุรางค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM เทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (เป็นบุคลากรทันสมัย พัฒนาองค์กร) : นางสุกัญญา ดวงตาเสือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรเพื่อก้าวเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง : นางสาวสุภาพร ศิลาพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานสู่องค์กรสมรรถนะสูง : นางชนัษฎา เกิดปาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านให้เกิดความยั่งยืน : นางสาวกชพร สุทธพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน : นางสาวกัลยา โตประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


KM เทคนิคการขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชน : นางสาวณัฐพร บัวโคกสูง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


KM เทคนิคการการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : นางสาวเสาวลักษณ์ หิรัญรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


KM เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า : นางอโณทัย แก้วกิ่ง พัฒนาการอำเภอตากฟ้า


KM การส่งเสริมกองทุนชุมชนให้ครัวเรือนเข้าถึงแหล่งทุน : นางสาววารินทร์ อยู่สบาย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


KM เทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 : นางโสภา บุญยืน พัฒนาการอำเภอตาคลี


KM แนวทางการดำเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : นายพีรวัฒน์ ช่องท้วม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนที่มีประสิทธิภาพ : นายไพศาล คำดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านให้มั่นคง ยั่งยืน : นายวีรชาติ พูลเหลือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรโดยใช้ระบบมาตรฐานงานพัฒนาชุมชน : นางสาวพัฒชรี จันทโชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM เทคนิคการพัฒนาบุคคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการจัดการความรู้ : นางสาวธัญญลักษณ์ พงษ์ทุมพระ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชน : นางสุชาดา อินทรสมบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM หลักธรรมาภิบาลในกการบริหารงานภาครัฐ (Good Government) : นายธีรพงษ์ เถื่อนเครือวัลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


KM การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานสู่องค์กรสมรรถนะสูง : นายสากล รุ่งทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ : นางขวัญชนก แสวงดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การพัฒนาบุคลากรให้มี Service mind : นางดวงใจ พยัพเดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การสร้างภาพลักษณ์งานพัฒนาชุมชนสู่สังคมภายนอก : นายธรรมนูญ พินิจการ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำานาญงาน


KM เสริมสร้างสมรรถนะ (Competency) ให้บุคลากร : นางประภาวดี หมื่นพวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การสร้างสมดุลในชีวิตการทำงาน : นายกฤติน โลหะวณิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


KM การสร้างความโปร่งใสในการทำงาน : นายวีระศักดิ์ พลบม่วง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ : นางน้ำเพชร ภูวัช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental Personnel Information System : DPIS) : นางธนัชพร จันทร์เผิบ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


KM การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding : นางสาวศิริพร จรไกร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


KM แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ : นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


KM การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ : นายอภิชัย รอดวินิจ หัวหน้าฝ่ายฝ่ายอำนวยการ


KM การจัดการประชุม : นางปรานอม ฤทธิ์กระเตาะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


KM เอกสารใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม : นางสาวกมลวรรณ พึ่งพิบูลย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


KM การพัฒนาบุคลากรตามค่านิยมองค์กร Facilitation : นางสาวปิยะวัลย์ ใจสูงเนิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การบริหารงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ : นางเสวียน อุทนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


KM เสริมสร้างระบบการจัดการองค์กรที่ดี : ส.อ. วิสูตร ไกรวิริยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การนำแอพพลิเคชั่นไลน์มาใช้ในการปฏิบัติงาน : นางภัทรีญา การสมพิศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM “งานจะสำเร็จได้ด้วยภาคี เครือข่าย การพัฒนา” : นางดาริกา เทพธวัช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน : นางสาววิมลรัตน์ ศรีผง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


KM การบูรณาการทำงานของกลุ่มองค์กร ผู้น าชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ : นางสาวอรุณวดี ล้อมรื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM “ทำงานพัฒนาชุมชนในแบบ WORK SMART” : นางดรุณวรรณ ศุภศิริพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


KM พัฒนากรสู่การพัฒนาองค์กร : นางสาวปิยวรรณ ศรีมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


KM การสร้างทีมเครือข่ายพัฒนาชุมชน : นายวิษณุ บำรุงเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การเสริมสร้างสมรรถนะกลุ่มสตรีอำเภอไพศาลี : นายอนุชา ลิขิตพงค์ธร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การทำงานเป็นทีม : นางนิตยา สุขจิตร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การพัฒนาภาพลักษณ์บุคลากร : นางสาวธันย์ชนก บุญสนิท นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


KM การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชน : นางสาว ปภาวี พงษ์จตุรา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การจัดทำบัญชีครัวเรือนของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน : นางสาวนัฎธนา สัตย์กุศล เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


KM เทคนิคการพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพ : นางสาวณัฐชนันท์พร อู่สัมฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การทำงานเป็นทีม : นางสาววนิดา  อำพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพื่อให้องค์กรมีขีดสมรรถนะสูง : นางสาวเอื้องทิพย์ ฑีฆาวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การขับเคลื่อนการทำงานเป็นทีม : นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM เทคนิคการสร้างสมดุลของชีวิตกับงาน : นางสาวนฤพร เพ็ชสังฆาต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM เทคนิคการพัฒนาทีมงาน Move for fund team : นายไพโรจน์ โพแหล่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


KM จะพัฒนาใคร ต้องพัฒนาตนเองก่อน เพื่อร่วมเป็นกำลังหลัก เสริมสร้างศักยภาพองค์กร : นางสาวกมนนุช ดำประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : นางสาวรัชดาวรรณ หิรัญยวง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


KM การสร้างสมดุลชีวิตการทำงานและครอบครัวเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง  : นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ : นางหทัยรัตน์ ทิวงค์ษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข : นายนิธิศ แสงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การทำงานให้สำเร็จโดยใช้กระบวนการทำงานเป็นทีม : นายสิทธิเดช กลิ่นเฟื่อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การสนับสนุนการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผ่านระบบออนไลน์ : นายสุทธิพงษ์ วัดเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การประสานงานกับกลุ่มองค์กรสตรี : นางขวัญสุดา โลหะเวช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานผู้นำ อช. ให้เกิดประสิทธิภาพ : นางสาวศรัณยา คำดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


KM เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยการประชาสัมพันธ์ : นางสาวอัชมาภรณ์ วิริยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


KM การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กรสู่สาธารณชน : ส.อ.นิวัฒน์ ธรรมรักชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


KM การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานสู่องค์กรสมรรถนะสูง : สิบเอกอรุณ ช่วยอุระชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


ชุดความรู้รายหน่วยงาน ประจำปี 2563


ชุดความรู้ “สร้างพลังเครือข่าย สานพลังประชารัฐ พัฒนาทีมงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน” : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ชุดความรู้ “สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน” : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


ชุดความรู้ การส่งเสริมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์หน่วยงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ชุดความรู้ องค์กรแห่งความสุข : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว


ชุดความรู้ การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระ


ชุดความรู้ การพัฒนาบุคลกรให้มีคุณภาพ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมตาบง


ชุดความรู้ เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง


ชุดความรู้ พัฒนากรกับงานช่วยการบริหารของพัฒนาการอำเภอ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า


ชุดความรู้ การเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาคลี


ชุดความรู้ “รู้ รัก สามัคคี” หลักการทรงงานสู่การบริหารงาน “พช.” ที่เป็นเลิศ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก


ชุดความรู้ องค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย


ชุดความรู้ การพัฒนาทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี


ชุดความรู้ การสร้างและพัฒนาทีมงาน “ทีมดีมีชัย” : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพศาลี


ชุดความรู้ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์


ชุดความรู้ เทคนิคการสร้างองค์กรแห่งความสุข : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เปิน


ชุดความรู้ จะพัฒนาใคร ต้องพัฒนาตนเองก่อน เพื่อร่วมเป็นกำลังหลักเสริมสร้างศักยภาพองค์กร : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว


ชุดความรู้ การสร้างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)