ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30น. ต้อนรับและให้ข้อมูลในการดำเนินการทางด้านการเงินและพัสดุ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ แก่ทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์