ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้ นายสรนันทร์ วัฒนพานิช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพยุหะคีรี (คจพ.อ.) ครั้งที่ 1 / 2565