คำสั่ง/ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

การจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 253 กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ขั้นตอนที่ 2 สนันสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์

(16/03/2563)