District Community Development Office News

⛪สพอ.ชุมแสง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล กชช.๒ค ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลเกยไชย 📘 📣📣วันพุธ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง มอบหมายให้นายกิตติภูมิ พละบุตร พัฒนาการอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยจนท.พัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ (ตำบลเกยไชย) ณ ห้องประชุมกองร้อย อส. ที่ว่าการอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 📸📸ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง 🗾แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ สองแควยมน่าน น้ำตาลหวานเกยไชย บึงใหญ่บอระเพ็ด🗾

⛪สพอ.ชุมแสง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล กชช.๒ค ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตำบลพิกุล)📘 📣📣วันอังคาร ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง มอบหมายให้นายกิตติภูมิ พละบุตร พัฒนาการอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยจนท.พัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมหมู่ ๕ ตำบลพิกุลอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 📸📸ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง 🗾แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ สองแควยมน่าน น้ำตาลหวานเกยไชย บึงใหญ่บอระเพ็ด🗾

⛪สพอ.ชุมแสง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล กชช.๒ค ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตำบลโคกหม้อ)📘 📣📣วันอังคาร ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง มอบหมายให้นายกิตติภูมิ พละบุตร พัฒนาการอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยจนท.พัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม อบต.โคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 📸ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง 🗾แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ สองแควยมน่าน น้ำตาลหวานเกยไชย บึงใหญ่บอระเพ็ด🗾

⛪สพอ.ชุมแสง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล กชช.๒ค ในระดับตำบล 📘 📣📣วันจันทร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 🕚 เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง มอบหมายให้นายกิตติภูมิ พละบุตร พัฒนาการอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยจนท.พัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง และ จนท.นพร จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในระดับตำบล ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 📸📸ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง 🗾แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ สองแควยมน่าน น้ำตาลหวานเกยไชย บึงใหญ่บอระเพ็ด🗾

⛪สพอ.ชุมแสงเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์🌍 📣📣วันจันทร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายกิตติภูมิ พละบุตร พัฒนาการอำเภอชุมแสง ร่วมกับนายอำเภอชุมแสง, ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา จ.นครสวรรค์, ผู้แทน สนง.วัฒนธรรม จ.นครสวรรค์, หน.ส่วนราชการ อ.ชุมแสง, สมาชิก อบจ.(อ.ชุมแสง), อปท., หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีแต่งตั้งพระครูวิจิตรธรรมคุณ (ประจวบสุทฺธจิตฺโต น.ธ.เอก) เจ้าอาวาสวัดแสงธรรมสุทธาราม ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธรรมยุต) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้นำอ่านประกาศพระบัญชาแต่งตั้งฯ ณ ศาลาการเปรียญ วัดแสงธรรมสุทธาราม ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 📸📸ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง 🗾แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ สองแควยมน่าน น้ำตาลหวานเกยไชย บึงใหญ่บอระเพ็ด🗾