Personnel

ผู้บริหาร

นางยุพา ศรีแก้วหล่อ
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

นางนิภา ตันสาโรจน์วนิช
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางศุภลักษณ์ แก้วมณี
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายประกอบ ธีวีระพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายอัคเดช แจ้งอยู่
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายพรเทพ สุวรรณพงศ์
นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางสาวโสภี บุญศิริ
นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ

นางอุบลรัตน์ สิทธิน้อย
นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

นายมานะ ไทยงามศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางลิขิต สุขวิญญา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศรีทอง ประดิษฐ์วงศ์วาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวองุ่น พันธ์บัว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวทรงศรี อิสสรมาลา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจิณณพัต สาครบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุทธิพงษ์ วัดเมือง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรุจิราพร หงษ์ทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางธนัชพร จันทร์เผิบ
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอรุณวดี ล้อมรื่น
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวกมลวรรณ พึ่งพิบูลย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธีรพงษ์ เถื่อนเครือวัลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปรานอม ฤทธิ์กระเตาะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเสวียน อุทนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุรกิจ สุขสำราญ
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายแนน อินทรีย์สุข
พนักงานขับรถ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวลลนา สุขแจ่ม
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
(Visited 1 times, 1 visits today)