พัฒนาชุมชนใสสอาด

มิติที่ 1 ด้านบทบาทและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล

มิติที่ 3 ด้านมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ

1. พัฒนาชุมชนโปร่งใส

2. ยึดมั่นหลักคุณธรรม


ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน

 


 

(Visited 1 times, 1 visits today)