รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) ปี 2560

อำเภอเก้าเลี้ยว

 • บ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน   โดย นางอินทุมาลี  ปลื้มประมล ดาวน์โหลด
 • บ้านหัวดงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดง  โดย นายอุบล  เมืองพรม ดาวน์โหลด

อำเภอโกรกพระ

 • บ้านหัวโปร่ง หมู่ที่ 6 ตำบลนากลาง   โดย นางสาวรัชดาวรรณ  หิรัญยวง ดาวน์โหลด
 • บ้านหนองพรมหน่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเนินกว้าว   โดย นางน้ำเพชร  ภูวัช ดาวน์โหลด
 • บ้านเนินศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลเนินศาลา     โดยนางสายชล  สุวรรณเชษฐ์ ดาวน์โหลด
 • บ้านเนินกร่าง หมู่ที่ 9 ตำบลยางตาล   โดยนางอรัญญา  คำไพเราะ ดาวน์โหลด

อำเภอชุมตาบง

 • บ้านสำนักน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลชุมตาบง โดย นางสาวอภิญญา  หลวงกิจจา ดาวน์โหลด
 • บ้านคลองบ่วงสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลปางสวรรค์ โดย นายกฤศ  หอมหวล ดาวน์โหลด

อำเภอชุมแสง

 • บ้านวังแตงโม หมู่ที่ 6 ตำบลฆะมัง โดย นางสาวสุภาพร  ศิลาพันธ์ ดาวน์โหลด
 • บ้านแหลมจันทร์ หมู่ที่ 11 ตำบลทับกฤช  โดย นางสาวปิยะพรรณ  ทรงสุรางค์ ดาวน์โหลด
 • บ้านท่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้  โดย นางสาวศรันยา  คำดี ดาวน์โหลด
 • บ้านดงขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลพันลาน โดย นางชนัษฎา  เกิดปาน ดาวน์โหลด
 • บ้านหนองข่อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระเจา โดย นางนิตยา ทองยิ้ม ดาวน์โหลด

อำเภอตากฟ้า

 • บ้านไผ่นาเริง หมู่ที่ 5 ตำบลตากฟ้า โดย นางสาวกัญจนพร  ตาจินะ ดาวน์โหลด
 • บ้านไผ่เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลพุนกยูง โดย นางสาวลัดดาวัลย์  ยอดผกา ดาวน์โหลด
 • บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 ตำบลสุขสำราญ โดย นางสาวกัลยา โตประเสริฐ ดาวน์โหลด
 • บ้านพุม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลอุดมธัญญา  โดย นายสิทธิเดช  กลิ่นเฟื่อง ดาวน์โหลด

อำเภอตาคลี

 • บ้านเขาฝา หมู่ที่ 4 ตำบลช่องแค โดย นายไพศาล  คำดวง ดาวน์โหลด
 • บ้านกกกว้าว หมู่ที่ 8 ตำบลพรหมนิมิต โดย นายวีรชาติ  พูลเหลือ ดาวน์โหลด
 • บ้านลาดทิพรส หมู่ที่ 1 ตำบลลาดทิพรส โดย นายพีรวัฒน์  ช่องท้วม ดาวน์โหลด
 • บ้านห้วยดุก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพ โดย นางสาวพัฒชรี  จันทโชติ ดาวน์โหลด
 • บ้านหนองแอก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหม้อ โดย นางพิมพร  กล้ากสิกิจ ดาวน์โหลด

อำเภอท่าตะโก

 • บ้านดอนคาเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลดอนคา โดย นางสาวธัญญลักษณ์  พงษ์ทุมพระ ดาวน์โหลด
 • บ้านขอนดุ่ หมู่ที่ 10 ตำบลวังมหากร  โดย นางสาววิมลรัตน์  ศรีผง ดาวน์โหลด
 • บ้านหนองละมาน หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหญ่  โดย นางสาวนัฎธนา  สัตย์กุล ดาวน์โหลด
 • บ้านหนองสะเอ้ง หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง  โดย นางสาวกชพร  สุทธพรม ดาวน์โหลด
 • บ้านหัวถนนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวถนน โดย นางสุชาดา อินทรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด

อำเภอบรรพตพิสัย

 • บ้านบึงเฒ่า  หมู่ที่ 11 ตำบลด่านช้าง  โดย นางประภา  หลวงกิจจา ดาวน์โหลด
 • บ้านดงป่าจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลตาสัง โดย นางประภาวดี  หมื่นพวง ดาวน์โหลด
 • บ้านตั้วเกา หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว  โดย นางดวงใจ  พยัพเดช ดาวน์โหลด
 • บ้านคลองกระถิน หมู่ที่ 7 ตำบลบางตาหงาย  โดย นางขวัญชนก  แสวงดี ดาวน์โหลด
 • บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกรด  โดย นายเกียรติบุญลือ สังข์เงิน ดาวน์โหลด
 • บ้านเนินสะเดา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตางู  โดย นายลือชัย  โชคพล ดาวน์โหลด
 • บ้านทุ่งไก่เถื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง  โดย นางเฉลา  มาสง่า ดาวน์โหลด

อำเภอพยุหะคีรี

 • บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 4 ตำบลเขากะลา  โดย นางจุลจิรา  นาคสนิท ดาวน์โหลด
 • บ้านท่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำทรง  โดย สิบเอกวิสูตร  ไกรวิริยะ ดาวน์โหลด
 • บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว  โดย นางดาริกา  เทพธวัช ดาวน์โหลด
 • บ้านท่าโก หมู่ที่ 7 ตำบลยางขาว  โดย นางภัทรีญา  การสมพิศ ดาวน์โหลด
 • บ้านใหม่ศึกษ หมู่ที่ 1 ตำบลสระทะเล  โดย นางสุกัญญา  ดวงตาเสือ ดาวน์โหลด

อำเภอไพศาลี

 • บ้านไร่ประชาสรรค์  หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ประสาท  โดย นายสากล รุ่งทอง ดาวน์โหลด
 • บ้านหนองสะแกยาว หมู่ที่ 5 ตำบลวังข่อย  โดย นายวิษณุ บำรุงเมือง  ดาวน์โหลด
 • บ้านหนองโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำลัด  โดย นายอนุชา  ลิขิตพงค์ธร ดาวน์โหลด
 • บ้านวังสีคราม หมู่ที่ 21 ตำบลสำโรงชัย  โดย นางสาววารินทร์ อยู่สบาย ดาวน์โหลด

อำเภอเมืองนครสวรรค์

 • บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 3 ตำบลเกรียงไกร  โดย นางสาววนิดา  อำพันธ์ ดาวน์โหลด
 • บ้านท่าทอง หมู่ที่ 7 ตำบลนครสวรรค์ตก  โดย นางสาวณัชนันท์พร  อู่สัมฤทธิ์ ดาวน์โหลด
 • บ้านยางงาม หมู่ที่ 1 ตำบลบางม่วง  โดย นางสาวเอื้องทิพย์  ฑีฆาวงค์ ดาวน์โหลด
 • บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก่ง โดย นางสาวปภาวี  พงษ์จตุรา ดาวน์โหลด
 • บ้านพระนอน หมู่ที่ 8 ตำบลพระนอน  โดย นางนิตยา  สุขจิตร์ ดาวน์โหลด
 • บ้านศรีอุทุมพร หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกรด  โดย นายสุรพันธ์  สุวรรณโชติ ดาวน์โหลด
 • บ้านเขามโน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกระโดน โดย นางวันเพ็ญ  บรรหารวุฒิไกร ดาวน์โหลด

อำเภอแม่เปิน

 • บ้านเขามะตูม หมู่ที่ 15 ตำบลแม่เปิน  โดย นายวีระศักดิ์  พลบม่วง ดาวน์โหลด
 • บ้านคลองค่าย หมู่ที่ 13 ตำบลแม่เปิน  โดย นางสาวนฤพร  เพ็ชสังฆาต ดาวน์โหลด

อำเภอแม่วงก์

 • บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชนกัน  โดย นางสาวพัชชา  เชิญขวัญ ดาวน์โหลด
 • บ้านบุ่งผักหนาม หมู่ที่ 25 ตำบลแม่เล่ย โดย ว่าที่รต.วินัย  ดอกจอก ดาวน์โหลด
 • บ้านตะแบกงามใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลวังซ่าน โดย นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ ดาวน์โหลด

อำเภอลาดยาว

 • บ้านเนินเรียง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่  โดย นายธวัช ธิวงษา ดาวน์โหลด
 • บ้านเทียนชัย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยน้ำหอม โดย นางสาวปิยะวัลย์  ใจสูงเนิน ดาวน์โหลด
 • บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสร้อยละคร  โดย นางหทัยรัตน์  ทิวงษา ดาวน์โหลด
 • บ้านดอนโม่ หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว โดย นางสาวกมลนุช  ดำประเสริฐ ดาวน์โหลด
 • บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนมวัว  โดย นางวิยะดา อาภากรณ์ ดาวน์โหลด
 • บ้านหนองหูช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองยาว  โดย นายนิธิศ  แสงทอง ดาวน์โหลด

อำเภอหนองบัว

 • บ้านเวฬุวัน หมู่ที่ 8 ตำบลวังบ่อ  โดย สิบเอกอรุณ ช่วยอุระชน ดาวน์โหลด
 • บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกลับ  โดย นางขวัญสุดา  โลหะเวช ดาวน์โหลด
 • บ้านหนองกระจูม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยถั่วใต้  โดย นางชนิตา  พารเวียไอเนน   ดาวน์โหลด
 • บ้านจิกใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยร่วม  โดย นางสาวกรรณิการ์  มณีหาญ ดาวน์โหลด
 • บ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยใหญ่  โดย นายธนโชติ  จันทร์ดวง ดาวน์โหลด
(Visited 1 times, 1 visits today)