รายงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

ระดับจังหวัด

 • บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก  ดาวน์โหลด

ระดับอำเภอ

 • บ้านเขาเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์  ดาวน์โหลด
 • บ้านกระจังงาม หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ  ดาวน์โหลด
 • บ้านคลองปลากด หมู่ที่ 1 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง ดาวน์โหลด
 • บ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว  ดาวน์โหลด
 • บ้านมาบมะขาม หมู่ที่ 4 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย  ดาวน์โหลด
 • บ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว ดาวน์โหลด
 • บ้านกกกว้าว หมู่ที่ 8 ตำบลพรหมนิมิต  อำเภอตาคลี  ดาวน์โหลด
 • บ้านห้วยตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเดื่อ  อำเภอไพศาลี  ดาวน์โหลด
 • บ้านท่าโก  หมู่ที่ 7  ตำบลยางขาว  อำเภอพยุหะคีรี  ดาวน์โหลด
 • บ้านมาบแก หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว  ดาวน์โหลด
 • บ้านประชาสรรค์ หมู่ที่ 9  ตำบลหนองพิกุล  อำเภอตากฟ้า  ดาวน์โหลด
 • บ้านธารมะยม  หมู่ที่ 10  ตำบลวังซ่าน  อำเภอแม่วงก์  ดาวน์โหลด
 • บ้านสวนป่า  หมู่ที่ 20 ตำบลแม่เปิน  อำเภอแม่เปิน  ดาวน์โหลด
 • บ้านชุมตาบง  หมู่ที่ 8 ตำบลชุมตาบง  อำเภอชุมตาบง  ดาวน์โหลด
(Visited 1 times, 1 visits today)