แบบข้อมูลผู้นำสัมมาชีพ

  • แบบข้อมูลผู้นำสัมมาชีพผ่านระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2560  ดาวน์โหลด
  • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2560  ดาวน์โหลด

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)