🌎 พช.นครสวรรรค์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🌎 พช.นครสวรรรค์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

😀 วันที่ 24 พฤษภาคม  2565 เวลา 09.00 น. นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายอภิชัย รอดวินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นำทีมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  จำนวน 100 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบเพื่อสร้างความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บุคลากรมีจิตสำนึกร่วมต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการต่อต้าน ป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)