เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายประดิษฐ หลวงจอก

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

สัมมาชีพชุมชน

หนังสือสั่งการ

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว0019/ว538 การสนับสนุนงบประมาณให้กับภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว0019/ว538 การสนับสนุนงบประมาณให้กับภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน

หนังสือจังหวัดที่ นว 0019/ว 14035 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

หนังสือจังหวัดที่ นว 0019/ว 14035 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

เอกสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เอกสารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

คำสั่ง/ประกาศ

รายงานการประชุม

จัดซื้อจัดจ้าง

การจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 253 กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ขั้นตอนที่ 2 สนันสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์

การจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 253 กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ขั้นตอนที่ 2 สนันสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์