เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายประดิษฐ หลวงจอก

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

หนังสือสั่งการ

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว0019/ว538 การสนับสนุนงบประมาณให้กับภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว0019/ว538 การสนับสนุนงบประมาณให้กับภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน